Smluvní ujednání - Cats-Homecare

Cats-Homecare
Přejít na obsah
Dokumenty
   Ustanovení Dohody o hlídání svěřených zvířat:
 
  • Poskytovatel se tímto zákazníkovi zavazuje, že zajistí péči jeho domácím zvířatům v rozsahu uvedeným v Dohodě.
  • Poskytovatel se tímto zavazuje, že se bude svěřeným zvířatům věnovat s maximální láskou a náležitou péčí.
  • Poskytovatel se zavazuje, že se při hlídání svěřených zvířat bude pohybovat v prostorách nezbytně nutných k provádění úkonů uvedených v Dohodě.
  • Poskytovatel je Dohodou zavázán k mlčenlivosti o poskytovaných službách ke třetím stranám dle  zákona č. 101/200 Sb. ve znění a úpravě dle Obecného nařízení s účinností od 25.5.2018.
  • Poskytovatel se zavazuje, v případě zdravotních komplikací neprodleně vyhledat veterinárního lékaře a zajistit zvířeti patřičná ošetření.
  • Zákazník se zavazuje cenu za případné nezbytné veterinární ošetření Poskytovateli uhradit dle předložené účtenky od veterináře.
  • Zákazník tímto prohlašuje, že sdělil veškeré zdravotní údaje svěřeného zvířete, veškeré alergie,které by případně mohly mít negativní vliv na zdraví svěřeného zvířete. V případě zamlčení důležitých informací o zdravotním stavu zvířete, nenese Poskytovatel žádnou zodpovědnost za škody vzniklé zamlčením informací.
  • Zákazník tímto dává souhlas a svolení se zajištěním péče o domácí zvířata a vykonávání dalších úkonů dle Dohody v termínu a na adrese zákazníka uvedené v Dohodě.
  • Zákazník tímto souhlasí  s předáním a navrácením klíčů, dle termínu jejich předání a navrácení, od místa pobytu domácích zvířat dle Dohody.
  • Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží  zákazník a druhý Poskytovatel.
Copyright@Cats-Homecare.cz
info@cats-homecare.cz
Návrat na obsah